Clipatize sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Uczestnictwo w działaniach promocyjnych objętych Programem Ogólnym w celu promowania specjalistycznej usługi marketingu B2B na rzecz przedsiębiorstw zaawansowanych technologii

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju mające na celu promocję naszej marki produktowej Clipatize, a także Marki Polskiej Gospodarki. Przedmiotem promocji będzie marka produktowa Clipatize, pod którą oferowane są specjalistyczne usługi marketingu B2B na rzecz przedsiębiorstw zaawansowanych technologii. Clipatize specjalizuje się w realizacji kompleksowych kampanii marketingowych odpowiadających na strategiczne, biznesowe cele klienta specyficzne dla sektora high-tech i opracowywaniu fachowych treści budujących ekspercki wizerunek firm. Rynki perspektywiczne, na których chcemy promować naszą markę w ramach projektu i na których ma ona szansę stać się marką rozpoznawalną globalnie to Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Arabia Saudyjska.

Ze względu na specyfikę naszej działalności oraz obowiązującą kulturę współpracy, planowane do realizacji w ramach projektu działania obejmują przede wszystkim misje wyjazdowe do ww. krajów, podczas których odbędziemy indywidualne spotkania z potencjalnymi kontrahentami. Wybór takiej formy promocji jako najbardziej efektywnej poparty jest również naszym dotychczasowym doświadczeniem w nawiązywaniu relacji biznesowych, także na rynkach Bliskiego Wschodu. W ramach misji przewidujemy także organizację dwóch śniadań biznesowych w Dubaju, podczas których wystąpi jako ekspert w
zakresie komunikacji marketingowej B2B. Aby zwiększyć zasięg promocji wydarzenia, a także marki Clipatize, przewidujemy również wdrożenie dodatkowych działań promocyjnych za pomocą mediów społecznościowych. Projekt będzie finansowany ze środków własnych spółki pochodzących z działalności bieżącej w zakresie świadczenia usług marketingowych.

Celem projektu jest wypromowanie naszej marki produktowej na rynkach krajów Zatoki Perskiej. Zaplanowane w ramach projektu działania zaowocują
w nowe kontrakty zagraniczne, a te z kolei spowodują wzrost przychodów z działalności eksportowej, co umożliwi nam dywersyfikację źródeł przychodów
w dłuższej perspektywie.

Rezultatami projektu będą:

  • Zagraniczne kontrakty handlowe podpisane dzięki internacjonalizacji
  • Osiągnięcie zwiększonych przychodów ze sprzedaży eksportowej

Ponadto, w wyniku podjętych w projekcie działań nastąpi wzrost rozpoznawalności naszej marki na rynkach zagranicznych, budowanie jej pozytywnego wizerunku. Wszystkie wyżej opisane kwestie przyczynią się do wzmocnienia naszej pozycji konkurencyjnej w krajach Zatoki Perskiej.

Wartość Projektu i wartość dofinansowania
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 214 950,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), dofinansowanie
z środków Unii Europejskiej 161 212,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych 50/100).

 

Opis projekt do pobrania